ชีวิตภาคสนาม
สนามของมานุษยวิทยาในปัจจุบันไม่ได้มีเพียง “ความเข้าใจ” แต่เต็มไปด้วย “ความรู้สึก”
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ,วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์,บรรณาธิการ
350 บาท
• มีสินค้าพร้อมส่ง
สินค้าหมดสต๊อก
มีหนังสือบริการให้อ่านฟรีที่ห้องสมุดศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร
ลิงค์ไปห้องสมุด: www.sac.or.th/library
เวลาทำการห้องสมุด
จันทร์ - ศุกร์ : 8:00 – 18:00 น.
เสาร์ : 8:00 – 17:00 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศราชการ
Share
                                                                                                                            

บทความปาฐกถา
ภววิทยาสนาม : ประวัติศาสตร์ย่อของการวิจัยสนามในมานุษยวิทยา
ยุกติ  มุกาดวิจิตร

คุยกับวัตถุ : แลกเปลี่ยนประสบการณ์สนามจากพุกาม
เสมอชัย  พูลสุวรรณ

โบราณคดีสนามในฐานะของงานชาติพันธุ์วิทยาระยาว
รัศมี  ชูทรงเดช

                                                                                                                            

ตามรอยมานุษยวิทยาของชาร์ลส์ เอฟ.คายส์
สนามในประวัติศาสตร์ : นักมานุษวิทยาอเมริกันกับภูมิภาคอีสานในห้วงเวลาแห่งสงครามเย็น
ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี

ตามรอย มานุษยวิทยาศาสนา ผ่านงานภาคสนามของ Charles F. Keyes ที่เชียงใหม่และแม่สะเรียง
วสันต์  ปัญญาแก้ว
 
ตามรอย...ครูสู่สนามบ้านหนองตื่น อ.เมือง จ.มหาสารคาม
แก้วตา  จันทรานุสรณ์

                                                                                                                            

งานสนามข้ามแดนคน สัตว์ และสรรพสิ่ง
Multi-Sited Ethnography งานภาคสนามกับการเดินทางติดตามชีวิตเร่ร่อนของช้างและควาญช้างในปางช้างทั่วแดนไทย
วสันต์  ปัญญาแก้ว

Multispecies Anthropology: Fieldwork among Human-Elephant communities  
Rebecca Winkler

ธรรมชาติกับวัฒนธรรมในสรรพรสของสนามข้ามแดน
พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง

งานภาคสนามท่ามกลางสภาวะขัดกันเองของรัฐ ในการควบคุมแรงงานข้ามชาติและบทบาท
ของภาคประชาสังคมในการสร้างพรมแดนใหม่ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ในอาณาบริเวณพรมแดนเชียงราย
สืบสกุล  กิจนุกร

ร่องรอยและเรื่องราวของวัวข้ามแดน: โครงสร้างพื้นฐานของการมีชีวิตและความพัวพันบนพื้นที่ชายแดนของสัตว์
จิราพร  เหล่าเจริญวงศ์

สัตวแพทย์กับวัวข้ามแดน  
เทิดศักดิ์  ญาโน

มิติเชิงนโยบายต่อการเคลื่อนย้ายและการค้าวัวข้ามแดนจากการควบคุม สู่การดูแลและสร้างความเป็นธรรมที่มากขึ้น
ปิยะพงษ์  บุษบงก์

ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ: การเมืองของการดูแลและความสัมพันธ์ของคนกับวัวข้ามแดนในปฏิบัติการการดูและยะสั้น
ชัชชล  อัจนากิตติ

ช้างป่า ตัวทาก และหมู่บ้านไทอายตอนแห่งอัสสัมการค้นพบสนาม เส้นทางแห่งโชคชะตา
ของงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
วัลยา  นามธรรม
                                                                                                                            

ปลดแอกสนามในเรื่องเล่า เสียง และวรรณกรรม
ประสบการณ์การทำวิจัยวรรณกรรมในฐานะสนามใน/นอกนากาแลนด์
เก่งกิจ  กิติเรียงลาภ

สำรวจการอยู่ร่วมของโลกอันหลากหลายและความทรงจำดาวเคราะห์ในนวนิยาย The Earthspinner
ของ Anuradha Roy ผ่านแนวทางธรณีวิพากษ์
นันทนุช  อุดมละมุล

รื้อสำรวจความเป็นสัตว์ในดินแดนอาณานิคม: การทำให้เชื่อง การขูดรีด และการทำลายล้าง
พนา  กันธา

รถแห่: สนามแห่งเสียงไทบ้านอีสานใหม่ 
จารุวรรณ  ด้วงคำจันทร์

สุนทรียะของเสียงในสนามแผ่นเสียง  
มุขธิดา  เองนางรอง

                                                                                                                            

สนามในเมืองและโรงพยาบาล
ความจริงหลากหลายชุดของการแพทย์พันธุกรรมในโลกยุคพ้นมนุษย์
ประชาธิป  กะทา

Hospital Design for Humanized Care  เรื่องเล่าของชีวิตและชีวิตของเรื่องเล่าในการออกแบบโรงพยาบาล
 ชัชชล  อัจนากิตติ

ในสนามแห่งความหวังว่าด้วยเรื่องหมอสูติกับคน (คิด) อยากมีลูก
ปาณิภา  สุขสม

อยู่ที่นั่นและท่องไปกับคนไร้บ้าน
บุญเลิศ  วิเศษปรีชา

เดินไปกับเสื้อผ้ามือสอง 
ชัยพร  สิงห์ดี

ตามไปบ้านของคนเก็บของเก่า   
วศิน  วิเศษศักดิ์ดี

                                                                                                                            

งานสนามกับความยากจนและผู้ถูกกดขี่
วิธีวิทยาการศึกษาความยากจนในสังคมไทย 
กนกวรรณ  มะโนรมย์

ตำแหน่งแห่งที่ของผู้วิจัยในการศึกษาครัวเรือนยากจนจุดเชื่อมต่อของความรู้และตัวตนของนักวิจัยและผู้เข้าร่วมวิจัย
ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ

นักนุษยวิทยากับการสืบสาวอารมณ์ความรู้สึกว่าด้วย “ความทุกข์ทน” (Suffering) –“ความจน”(Poverty) ของผู้หญิงในการต่อสู่คัดค้านเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
กิติมา  ขุนทอง

ความร่วมรู้สึกของนักมานุษยวิทยาในการทำงานภาคสนามประเด็นความยากจน
ธวัช  มณีผ่อง

ผู้เปราะบางและความยากจนและระเบียบวิธีวิจัยที่มีความเป็นมนุษย์
อลิสา  หะสาเมาะ

การส่งเสียงความคับแค้นของคนเสื้อแด ในการชุมนุมทางการเมือง 2553
เกษม  เพ็ญภินันท์

วัตถุแห่งการต่อต้านขัดขืน: ข้าวในสนามแฟนคลับ
ปิยรัตน์  ปั้นลี้

                                                                                                                            

ชาติพันธุ์และความทรงจำในสนาม
การสังเกตการณ์ภาคสนาม “การจัดประเภททางชาติพันธุ์ชาวจาไฮ ซาวมันนิ และชาวกะเหรี่ยง” หรือจริง ๆ แล้วไม่มีชาติพันธุ์ มีแต่ “คน”
บัณฑิต  ไกรวิจิตร

การศึกษาเรื่องเล่าชาติพันธุ์ด้วยชาติพันธุ์วรรณนา การติดตาม การศึกษาเอกสารโบราณ และพิธีกรรมในภาคสนามข้ามพรมแดนรัฐชาติ ชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม
อัจฉริยา  ชูวงศ์เลิศ

การศึกษาเรื่องเล่าชาติพันธุ์ด้วยชาติพันธุ์วรรณา การติดตาม ในการศึกษาความทรงจำและเรื่องเล่าในภาคสนามข้ามพรมแดน กรณีศึกษาเรื่องเล่าของผู้หญิงขายไข่ด้วยวิธีการเชิง Nethnography
กุลธิดา  ศรีวิเชียร

เรื่องเล่าที่หลากหลาย: ประวัติศาสตร์ เรื่องแต่ง สถานที่  และวัตถุสู่ปฏิบัติการสร้างความทรงจำจากเบื้องล่าง
บุศรินทร์  เลิศชวลิตสกุล

ภาคสนามว่าด้วยการศึกษาความทรงจำ
กฤษณะ  โชติสุทธิ์

งานวิจัยภาคสนามท่ามกลางการติดตามของสหาย
ประสิทธิ์   ลีปรีชา

อาหารกับการสร้างความสัมพันธ์ในภาคสนาม                                                      
พุทธิดา  กิจดำเนิน

ต้องละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในการเข้าร่วมพิธีกรรม
อุไร  ยังชีพสุจริต

เล่าเรื่องเหล้าในงานภาคสนาม
นวพร  สุนันท์ลิกานนท์

ส่องซอด-ส่องหา” ตัวตนในชีวิตชาติพันธุ์ ประสบการณ์ภาคสนามของงานปฏิบัติการชุมชน
ณรงค์ฤทธิ์  สุมาลี

สนามเหวียดเกี่ยวอีสานความทับซ้อนทางจินตนาการข้ามพรมแดนรัฐชาติ
สุริยา  คำหว่าน

กฎหมายคุ้มครองสิทธิชุมชนชาติพันธุ ด้วยการถกแถลงผ่านปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมชุมชน
ประภาส  ปิ่นตบแต่ง

พหุภาคสนามและการเมืองทางชาติพันธุ์ในภาคอีสานของอินเดีย 
ดำรงพล  อินทร์จันทร์

                                                                                                                            

สนามของความเชื่อ ศาสนา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ผัสสะและภาวะไร้ผัสสะต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ:ภาพสะท้อนความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสนามกรณีศึกษาสนามทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโพล่วด้ายเหลืองลัทธิเจ้าวัด
นัฐวุฒิ  สิงห์กุล

สภาวะ “ในระหว่าง” การท้อนย้อนคิดของนักมานุษยวิทยาในสนามพิธีกรรม
ปรารถนา  จันทร์พันธุ์

หน้าตาไม่มีศรัทธา: จุดเปลี่ยนเชิงภววิทยาและประสบการณ์ชาติพันธ์วรรณนาศาสนา
ณีรนุช  แมลงภู่

“ผี”: ปฏิบัติการทางสังคมในความขัดแย้งของชุมชนและการทำงานภาคสนามมานุษยวิทยา
เอกรินทร์  พึ่งประชา

งานภาคสนามกับภิกษุณีไทยและผู้ศรัทธา
คัคณางค์  ยาวะประภาษ

ความเป็นส่วนเสี้ยว: สนามนักวิจัยหญิงมุสลิม
อัมพร  หมาดเด็น

สภาวะรวมตัว (assemblage) ในการศึกษาพื้นที่ศาสนา
ขวัญชีวัน  บัวแดง

การบูชาแบบผสมผสาน: ศาสนาฮินดู และการเผชิญหน้าต่อโควิด-19 ผ่านรูปแบบติดพื้นที่และออนไลน์ในประเทศไทย
พิทธิกรณ์  บัญญามณี
     
พื้นที่ทางสังคมของวัยรุ่นไทใหญ่ที่ซ้อนทับในพื้นที่ทางศาสนา
พัค  วอนซอน

พรมแดนในพื้นที่ศาสนา ชายแดนของความเป็นศาสนิก       
สมัคร์  กอเซ็ม

                                                                                                                            

เพศ อารณ์ เรือนร่าง และผัสสะในสนาม
เพศ ตัวตน และความลื่นไหลของบทบาทนักวิจัยประสบการณ์ภาคสนามของการศึกษากะเทยไทยในต่างแดน
ชีรา  ทองกระจาย

เหล้า ยา บาร์โฮสต์: เรื่อง (ที่ไม่เคย) เล่าจาก “สนามวิจัยสีเทา ๆ” ของข้าพเจ้า
วิจิตร  ประพงษ์

จากร่างที่ถูก “อ่าน” สู่ การ “เขียน”
ชนาธิป  สุวรรณานนท์

นักเรียนตัวร้ายกับนักวิจัยจอมจุ้นตัวตนของนักวิจัยกับปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนเพศหลากหลายในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ลิลิต  วรวุฒิสุนทร

นักมานุษยวิทยาปะทะศิลปินสู่สนามของมวยด้วยเนื้อหนัง (ของเพื่อน)
อาจินต์  ทองอยู่คง

ปฏิบัติการภัณฑารักษ์ระหว่าง “ศิลปิน” และ “นักมานุษยวิทยา” ใน “สนาม” ของมวยไทย
กษมาพร  แสงสุระธรรม

ฝึกมวยไทย: ประสบการณ์ทางร่างกายของศิลปิน  
จุฬาญาณนนท์  ศิริผล

                                                                                                                            

ความไม่แน่นอนและความแปลกแยกในสนาม
ภาคสนามที่ไม่แน่นอนชาติพันธุ์วรรณนาศาสนาในสังคมผู้ประกอบการ
ณีรนุช  แมลงภู่

ภาคสนามในการเมืองของความไม่แน่นอน  
ชัยพงษ์  สำเนียง

ชีวิตที่ไม่แน่นอนท่ามกลางผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ไม่คาดคิดประสบการณ์ภาคสนามในสังคมเกษตรกรรมหลังบ้านอีอีซี
กัมปนาท  เบ็ญจนาวี

การสังเกตการณ์อย่าง(ไม่)มีส่วนร่วมในงานภาคสนาม        
การรัณยภาส  ภู่ยงยุทธ์

การเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตรภาคอีสานประสบการณ์ภาคสนามผ่านสายตานักวิชาการระบบเกษตร
โสรัจจ์  ประวีณวงศ์วุฒิ

ทบทวน "ถิ่นแปลก" : ความท้าทายของปฏิบัติการสนามในการศึกษาชาวนากา
จักรวัฒน์  โพธิมณี

เล่นเอาเรื่อง: นักวิจัย(เด็ก) เด็ก และสนามวิจัยชุมชน  
นิฌามิล  หะยีซะ

สนามอารมณ์และมุมมองของนักวิจัย “หน้าใหม่” ที่ประสบอุบัติเหตุในสนาม        
ธนพล  เลิศเกียรติดำรง

ประสบการณ์เก็บข้อมูลในชุมชนบางเทา 
ชาคริต  พลีตา

อยู่กับการเมืองท้องถิ่นขอคงชุมชนเกาะกง             
กฤชกร  กอกเผือก

                                                                                                                            

สนามของเอกสาร วัตถุ และเรื่องรางของขลัง
วัตถุที่ถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์                              

ปุรินทร์  นาคสิงห์

โบราณวัตถุ: เรื่องเล่าของแมว 
พวงทิพย์  เกิดทรัพย์

Move on ชีวิต ด้วย Muketing (การตลาดสายมู)     
ฐิติรัตน์  เวทย์ศิริยานันท์

นาคาพาณิชย์           
สุรเชษฐ์  อินธิแสง

ลงตูบลงผาม            
สุวัฒชัย  พ่อเกตุ

ความสำคัญของงานภาคสนาม(เชิงมานุษยวิทยา) ในการศึกษาเอกสารโบราณคำเรียกขวัญไทอาหม “ขอนมิงลุงไผ”
กนกวรรณ  ชัยทัต

การออกภาคสนามเพื่อสำรวจและถ่ายภาพจารึก
ดอกรัก  พยัคศรี

                                                                                                                            
รีวิวหนังสือเล่มนี้
0.0
Out of 5
0 Ratings
หนังสือที่คุณอาจชอบ
01 / 05
รีวิวและให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
ชีวิตภาคสนาม
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ,วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์,บรรณาธิการ
ตะกร้าสินค้า
ลงชื่อเข้าใช้งาน
เพื่อเว็บไซต์จะแนะนำหนังสือ
ในหมวดหมู่ที่คุณอาจสนใจได้ทันที
ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอกอีเมลที่ท่านสมัครสมาชิกไว้เพื่อรับรหัสผ่านใหม่
ระบบจัดส่งการสร้างรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัว