ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์ฯ เริ่มดำเนินการในฐานะองค์การมหาชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยมีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านมานุษยวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในอันที่จะสร้างความเข้มแข็งให้วงวิชาการเพื่อนำไปสู่การสร้างและสะสมความรู้ และเป็นมรดกทางสติปัญญาสำหรับสังคมไทยและเพื่อนร่วมโลก

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่วงการวิชาการและสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ
โครงการเอกสารทางวิชาการ
เกิดขึ้นด้วยความตระหนักว่า หนังสือดีมีคุณภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งต่อวงการวิชาการ หากเราต้องการนักวิชาการที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีจริยธรรมที่มั่นคง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถรังสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์ สังคมไทยจำเป็นต้องมีการสร้างและเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพในสาขาความรู้ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นตัวอย่างของงานที่กระตุ้น ท้าทายความคิด และเป็นแรงบันดาลใจให้มีการสร้างนักวิชาการรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และหากสังคมไทยปรารถนาที่จะเป็นสังคมอุดมปัญญา เราก็จำเป็นต้องมีคลังความรู้ที่มีปริมณฑลกว้างขวาง มีความลึกและหนักแน่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเมื่อสังคมเผชิญปัญหา และภาวะวิกฤตต่างๆ การบรรลุเป้าหมายข้างต้น ยังเป็นหนทางที่ยาวไกล

หนังสือที่จัดพิมพ์ในโครงการมีที่มาหลากหลาย มีขอบเขตเนื้อหากว้างขวาง ส่วนหนึ่งเป็นการรวบรวมจากบทความ ที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา เพื่อสนับสนุนให้มีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ระหว่างนักวิชาการ และเปิดโอกาสให้นักวิชาการหน้าใหม่ได้เสนอผลงาน เอกสารวิชาการบางส่วนเป็นผลงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพดี หรืองานเขียนที่ให้ข้อมูลหรือข้อคิดที่มีคุณค่า นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังสนับสนุนการพิมพ์ผลงานในเชิงตำรามานุษยวิทยา สำหรับนักศึกษาใช้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจเบื้องต้น รวมทั้งผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการหนังสือแนะนำความคิดในเบื้องต้นด้วย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีความหวังว่า ผลงานที่เราจัดพิมพ์ในโครงการนี้ จะเป็นวิถีทางไปสู่การสร้างความเข้าใจต่อความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ เคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ลบล้างอคติทางเชื้อชาติ ศาสนา และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งสนองตอบความสนใจใคร่รู้ของผู้อ่าน และเติมเต็มความปรารถนาที่จะค้นหาความหมายของความเป็นมนุษย์
ตะกร้าสินค้า
ลงชื่อเข้าใช้งาน
เพื่อเว็บไซต์จะแนะนำหนังสือ
ในหมวดหมู่ที่คุณอาจสนใจได้ทันที
ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอกอีเมลที่ท่านสมัครสมาชิกไว้เพื่อรับรหัสผ่านใหม่
ระบบจัดส่งการสร้างรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัว